‘De Pikepôlle’ yn Marsum sertifisearre foar meartalige ûntwikkeling

‘De Pikepôlle’ yn Marsum sertifisearre foar meartalige ûntwikkeling

🕔14:13, 9.Feb 2016

Op tongersdei 28 jannewaris 2016 wie it feest op pjutteboartersplak ‘De Pikepôlle’ fan Sisa. It sertifikaat ‘pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling’ hong oan de muorre, bedutsen troch in tekening. By it bringen fan de bern hat Margriet Bekius, koördinator fan Sisa,

Lês it folsleine artikel
“Helje de stekken tusken Frânsktalige en Nederlânsktalige bern yn Brussel fuort”

“Helje de stekken tusken Frânsktalige en Nederlânsktalige bern yn Brussel fuort”

🕔14:32, 5.Feb 2016

Nederlânsktalige en Frânsktalige bern yn Brussel geane faak nei itselde skoalgebou ta. Dêr wurde se troch muorren, stekken en beammen faninoar skaat. Mar leafst njoggentich Brusselske skoallen wiene oait ien en besteane no út twa strikt skate skoallen. No stiet

Lês it folsleine artikel
Frânsen kreauwe om net-besteande staveringswiziging

Frânsen kreauwe om net-besteande staveringswiziging

🕔19:28, 4.Feb 2016

Opskuor om staveringswizigings, de Friezen kinne deroer meiprate. No protestearje de Frânsen tsjin oanpassing fan ‘e offisjele stavering. Mei in wichtich ferskil. De offisjele stavering fan it Frânsk feroaret hielendal net. It nijs is de wrâld yn holpen troch de

Lês it folsleine artikel
Berne-opfang Akkrum: bernesintrum foar meartalige ûntwikkeling

Berne-opfang Akkrum: bernesintrum foar meartalige ûntwikkeling

🕔23:14, 28.Jan 2016

Op tongersdei 28 jannewaris 2016 wie it feest op berne-opfang Akkrum, fan Stichting Kinderopvang Friesland (SKF). Liedsters Wendy, Mirjam, Janella, Anja en Aeltsje hawwe it sertifikaat ‘bernesintrum foar meartalige ûntwikkeling’ oerlange krigen fan Tomke. Yn Akkrum wurdt sûnt augustus 2013

Lês it folsleine artikel
De Kobbe yn Hylpen: pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling

De Kobbe yn Hylpen: pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling

🕔16:23, 25.Jan 2016

Pjutteboartersplakken dy’t in meartalich belied fiere en dêr in sertifikaat foar behelle hawwe, wurde om de trije jier hifke om te besjen oft se noch hieltyd neffens de rjochtlinen fan it twatalich belied wurkje en de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern stimulearje.

Lês it folsleine artikel
Frânsk parlemint keart mei trúk stipe foar minderheidstalen op

Frânsk parlemint keart mei trúk stipe foar minderheidstalen op

🕔13:16, 20.Jan 2016

Learlingen fan de Bretonsktalige Diwan-skoallen yn Bretagne helje poerbêste sifers. Oare skoallen dy’t lessen jouwe yn minderheidstalen dogge dat ek. De bern leare der goed Frânsk, se leare de minderheidstaal goed en de resultaten by de oare fakken binne ek better

Lês it folsleine artikel
Fryslân hat no in kampus fan Grinzer universiteit

Fryslân hat no in kampus fan Grinzer universiteit

🕔12:38, 5.Jan 2016

De UCF, de universitêre kampus Fryslân, bestiet net mear. Op 1 jannewaris is de UCF formeel opgien yn de Ryksuniversiteit Grins. It ûnderwiis en ûndersyk wurdt lykas earder fersoarge troch ferskate universiteiten en hegeskoallen, lykas de NHL en Stenden, mar

Lês it folsleine artikel
In nij Sealter berneboek

In nij Sealter berneboek

🕔12:12, 30.Dec 2015

Die Seelterfoaks – Die Suche nach der saterfriesischen Sprache (= op syk nei de Sealter taal). Sa hjit it printeboek dat Torben Hinrichs, haad fan ’e legere skoalle yn Skeddel betocht en tegearre mei Ingeborg Remmers makke hat. It boek is no

Lês it folsleine artikel
Fryske studinten organisearje Krystkongres yn Frjentsjer

Fryske studinten organisearje Krystkongres yn Frjentsjer

🕔09:00, 25.Dec 2015

“ZZP’er yn Fryslân, wat hasto Fryslân te bieden?” Dy fraach stiet sintraal by it 83ste Krystkongres, dat Fryske studinten op 28 en 29 desimber yn Frjentstjer hâlde. Dêr wurdt besprutsen wat it ynhâldt om in eigen bedriuw te hawwen en

Lês it folsleine artikel
It nije Facebook út Fryslân?

It nije Facebook út Fryslân?

🕔08:00, 12.Dec 2015

It kin samar, sa seit Snitser ynternet-ûndernimmer Ate van der Meer by de tredde edysje fan IT-event Connect.frl yn it WTC Ekspo te Ljouwert. ‘As wy hjir gearwurkje yn in iepen kultuer, dan binne wy ta wat gruts bysteat.’ De

Lês it folsleine artikel