Leararen Galisysk krije manmachtich dien

woansdei 16 april 2014

SANTIAGO DE COMPOSTELA – “García hat it Galisysk ferkocht foar in panne linzesop.” Mei dy hurde wurden falle Galisyske taalbewegers de regionale politikus Valentín García oan. García is ferantwurdlik foar it Galisysktalige ûnderwiis en hat ôfrûne […]

Lês fierder

Gjin foarrang foar Nederlânsktaligen mear

tiisdei 15 april 2014

BRUSSEL – Brussel is in stêd mei twa mienskippen: in Frânsktalige en in Nederlânsktalige. Twatalich ûnderwiis bestiet der net, der binne Nederlânsktalige skoallen en Frânsktalige skoallen. De Nederlânsktalige skoallen binne yn de minderheid. Se binne faak […]

Lês fierder | 2 reaksjes

Lear gjin minderheidstalen

moandei 14 april 2014

Lear in taal ast him brûke wolst. Of om de kultuer fan de sprekkers better te begripen. Kinst in minderheidstaal leare as dyn foarâlden dy brûkten, sadatst de boeken en brieven lêze kinst dy’t se liezen […]

Lês fierder

Yale lit Nederlânsk falle

moandei 14 april 2014

De Yale-universiteit yn it Amerikaanske New Haven skaft de kursussen Nederlânsk ôf. Yale is ien fan de meast prestisjeuze universiteiten fan ‘e wrâld. Alle studinten moatte in kursus yn in frjemde taal dwaan. Oant en mei […]

Lês fierder

Ferlet fan mear Drintsk lesmateriaal

freed 11 april 2014

EMMEN – Skoallen yn Drinte wolle wol omtinken jaan oan de streektaal, mar se hawwe gjin tiid om soks goed ta te rieden. De skoallen hawwe dêrom ferlet fan goed, kant-en-klear lesmateriaal. Dat is de konklúzje […]

Lês fierder

Basisskoalle De Romte Trijetalige Skoalle

tiisdei 25 febrewaris 2014

Gearwurkingsskoalle De Romte yn Itens is ferline wike tongersdei 20 febrewaris offisjeel sertifisearre as ‘Trijetalige Skoalle’. Op in spesjale trijetalige feestmiddei foar bern, âlden, learkrêften, ynwenners en belangstellenden is dat swiid fierd. Reden foar de skoalle […]

Lês fierder

Grammatika foar ynternasjonaal publyk

freed 31 jannewaris 2014

De besteande kennis oer de Nederlânske en Fryske grammatika beskikber meitsje foar in ynternasjonaal wittenskiplik publyk. Dat is it doel fan it Taalportaal, dat sneon 1 febrewaris offisjeel iepene wurdt op de Grote Taaldag 2014. It […]

Lês fierder

Frysk wurdt taak skoallen Sleeswyk-Holstein

freed 24 jannewaris 2014

KIEL – De Fryske Rie yn Noard-Fryslân is tige optein oer in nije ûnderwiiswet yn ‘e Dútske dielsteat Sleeswyk-Holstein. Dy waard ôfrûne woansdei troch it dielsteatparlemint oannommen. Neffens de wet binne skoallen tenei ferplichte om de […]

Lês fierder

Lang libje de nije taalwet!

freed 10 jannewaris 2014

It is spitich dat in protte Friezen sa´n muoite hawwe mei it Frysk. Lykas Sjak Uterdyk út it oars ochsa Frysksinnige Wynjewâld. Sjak mei dan it Frysk machtich wêze, sa’t bliken docht út syn ynstjoerd stik […]

Lês fierder | 4 reaksjes

Ingelsk op ‘e basisskoalle

woansdei 8 jannewaris 2014

Bern op basisskoalle De Pôlle yn Marsum krije mear les yn de Ingelske taal. De skoalle docht mei oan in lanlik proefprojekt fan fjouwer jier as folslein twatalige skoalle. Jonge bern dy’t al les krije yn […]

Lês fierder | 1 reaksje

Earepeinje foar Reinier Salverda

tongersdei 5 desimber 2013

LJOUWERT – Reinier Salverda hat by syn ôfskied as direkteur-bestjoerder fan de Fryske Akademy de earepeinje fan de fakulteit Geasteswittenskippen fan de Universiteit fan Amsterdam krigen. De earepeinje is yn 2012 foar it earst útrikt. Salverda […]

Lês fierder

De Fryske Akademy

tongersdei 21 novimber 2013

Fryslân DOK oer 75 jier Frysk wittenskiplik ûndersyk. De Fryske Akademy waard yn 1938 oprjochte en fierde koartlyn it 75-jierrich bestean. Fryslân DOK komt mei in dokumintêre oer dat wittenskiplik ynstitút. De Fryske Akademy waard oprjochte om’t […]

Lês fierder

Meartalige ûntwikkeling pjutteboartersplak.

woansdei 13 novimber 2013

Op moandei 18 novimber is der feest op pjutteboartersplak ‘de Pompebledsjes’ yn Damwâld. Dan wurdt it sertifikaat ‘pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling’ oan liedsters Jantine Bosch en Tineke Bijma oerlange. Op ‘de Pompebledsjes’ wurdt sûnt febrewaris 2012 […]

Lês fierder

Bern brûke hieltyd minder Frysk

moandei 4 novimber 2013

It ITS fan de Radbouduniversiteit hâldt al sûnt de jierren njoggentich by hoe’t it giet mei de streektalen yn Nederlân. Dr. Driessen hat yn 2012 de útslach fan it meast resinte ûndersyk publisearre (Ontwikkelingen in het […]

Lês fierder | 22 reaksjes

Protest tsjin sluting Welsk studintehûs

snein 27 oktober 2013

ABERYSTWYTH – De wankende sluting fan in Welsktalich studintehûs falt net goed by de bewenners. De hûndert studinten dy’t it pân bewenje hawwe sneon it haadgebou fan de universiteit fan Aberystwyth, in Welsk studintestedsje, beset. De […]

Lês fierder

Mei mooglik makke troch Ynternetburo Haboes